Motors ATEX per a atmosferes explosives

Motors:  antideflagrants Ex d, amb caixa de seguretat augmentada Ex de I antiespurnes Ex ec (Ex nA).

En els entorns amb atmosferes explosives és de màxima importància la seguretat de funcionament dels aparells elèctrics. Aquestes poden estar compostes per una barreja de gas, vapors o pols amb aire.

Directiva 94/9 / CE i 2014/34 / EU (ATEX)

Amb aquest document ABB assumeix l'obligació i responsabilitat que els seus productes compleixen la directiva ATEX . La directiva ATEX harmonitza les normes de seguretat respectant els principis de lliure comerç de la Unió Europea. Les responsabilitats recauen entre els fabricants i els usuaris finals. Els fabricants han de complir amb els requeriments essencials per a la seguretat i salut dels productes, Directiva 94/9 / EC, o ATEX 95 i la 2014/34 / EU. I els usuaris finals han de fer exhaustius anàlisi de riscos dels seus llocs i equips de treball per complir els mínims requisits de la Directiva 1999/92 / EC o ATEX137.

Disseny general. Motors Ex d i de

L'envoltant del motor està dissenyat de tal manera que cap explosió interna pugui ser transmesa a l'atmosfera explosiva circumdant. L'envoltant ha de suportar sense dany qualsevol nivell de pressió ocasionat per una explosió interna.

La forma, longitud i distància de les juntes d'acoblament, a l'entrada d'eix, cables, etc., ha de ser dissenyada per permetre l'apagat i refredament de la fuita de gasos calents a l'exterior.

La temperatura de l'envoltant externa de l'motor , durant el seu funcionament, no ha d'excedir la temperatura d'auto-ignició de l'atmosfera explosiva de la instal·lació.

Cap mecanisme del motor a l'exterior de l'envolvent antideflagrant (p. Ex. Ventilador) pot ser una font potencial d'espurnes, arcs ò sobreescalfament perillós.

El motor Ex de está dissenyat amb un envoltant antideflagrante Ex d, mentre que la caixa de bornes disposa d'una protecció de seguretat augmentada Eexe.

Motores Ex ec (Ex nA)

El disseny es conegut como antiespurnes, perque el motor ha d'estar construit de manera que no pot haver espurnes sota cap condició,  quan sigui utilitzat dins dels rangs de treball especificats pel fabricant, i no poden haver temperatures excesives, que exclou requisits tèrmics a l'arrencada ò rotor bloquejat per accident.

Viladoms Electromecànica (motores eléctricos ABB, variadores de frecuencia ABB, motores ATEX y bobinado de motores Barcelona).