Manteniment preventiu i predictiu


Manteniment preventiu:

Prestem un servei de manteniment preventiu que té per missió mantenir un nivell de servei determinat en els equips, programant les intervencions dels seus punts vulnerables en el moment més oportú. Sol tenir un caràcter sistemàtic, es a dir, s’intervé encara que l’equip no presenti cap símptoma de tenir un problema. Es tracta d’accions planificades que permeten disminuir l’impacte de les avaries i allargar la vida útil de la màquina.

  • Estudis previs amb el client, segons necessitats.
  • Planejar la ruta, prenent dades de totes les màquines i observant quin es el manteniment a seguir.
  • Visites programades, controlant l’estat de la màquina i realitzant els manteniments.

Manteniment predictiu:

Té com objectiu conèixer e informar permanentment de l’estat i operativitat dels equips mitjançant el coneixement dels valors de determinades variables, representatives de tal estat i operativitat. Mesures continuades de certs paràmetres que defineixen el funcionament d’una màquina. L’evolució d’aquests paràmetres, determina la probabilitat de futures avaries, condicionant la planificació de la seva reparació. Les nostres eines son les vibracions mecàniques i la termografia.
  • Estudi previ amb el client, segons necessitats.
  • Planegem una ruta a seguir.
  • Primer estudi amb una revisió detallada per observar quin es l’estat de la màquina.
  • Aconseguir una corba de tendència per veure quina es la seva solució.
  • Informar al client de les tasques a realitzar en la màquina estudiada, i quin es el període que tenen per reparar-la.